Schermafbeelding 2018-03-24 om 12.04.43

Stichting Empower

Stichting Empower is een non-profit organisatie voor begeleiding van kinderen, jongeren en jong volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Door middel van bewegen en actief samenwerken overwinnen cliënten angsten, ervaren ze successen en ontwikkelen ze een positief zelfbeeld. Binnen een veilig pedagogisch basisklimaat wordt vanuit het positieve zelfbeeld gewerkt aan persoonlijke leerdoelen zoals sociale en maatschappelijke competenties, weerbaarheid en praktische vaardigheden ten behoeve van zelfredzaamheid.

Schermafbeelding 2018-03-24 om 13.12.26

Zorg op maat

Stichting Empower werkt in haar begeleiding graag samen met behandelaars, scholen en andere hulpverleners, zodat de begeleiding éénduidig en goed op elkaar afgestemd is. Heeft een cliënt behoefte aan behandeling, of hebben ouders behoefte aan gezinsbegeleiding of oudergesprekken, dan ondersteunt Empower graag in een gesprek met Sociaal Wijkteam/ Centrum voor Jeugd en Gezin (SWT/CJG). Door nauw samen te werken met externe (zorg)partijen verbreedt Stichting Empower haar faciliteiten en mogelijkheden om zorg op maat te bieden. Vanuit betrokkenheid bij lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen is onze organisatie in staat om helder en efficiënt op zorgvragen in te spelen.
Stichting Empower biedt ambulante begeleiding, groepsbegeleiding, begeleid wonen en logeeropvang in regio Ijsselland, Noord-Veluwe en Midden-Ijsselland.

Schermafbeelding 2018-03-24 om 13.14.50

Opplussen

Empower betekent zoveel mogelijk eigen regie voeren, zelfstandig beslissen.
Stichting Empower zet zowel mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) als hun begeleiders in hun kracht. Het symbool van onze Stichting is opplussen; streven naar verbetering en groei in ontwikkeling vanuit succeservaringen. De jongere zelf staat centraal tijdens de begeleiding. Wat en hoe wil iemand leren? Door te zorgen voor een goede vertrouwensband tussen jongere en pedagogisch medewerker, ontstaat een veilige sfeer waarin de jongere zich kan ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied en bij praktische vaardigheden in het dagelijks leven.

Schermafbeelding 2018-03-25 om 14.42.22

Werkwijze

Stichting Empower begeleidt vanuit de presentietheorie en -benadering. Prof. Dr. A. Baart Is hiervan de geestelijk vader. Prof. Dr. A. Baart studeerde andragologie , specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie en promoveerde in de wijsbegeerte.
De presentiebenadering gaat over het simpelweg er zijn voor de ander, zodat een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd, de ander zich gezien en gehoord voelt en zich volwaardig mens voelt. Alleen al doordat er iemand is die je ziet als volwaardig mens, kan er beweging in de goede richting ontstaan. In de presentie benadering wordt die beweging niet afgedwongen, de ander hoeft niet te veranderen. Door de ander onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte aan wat zich niet laat maken of afdwingen.

Schermafbeelding 2018-03-25 om 14.40.10

Autisme Sportief

Beweging zorgt bij de een voor extra energie en een ander raakt juist het teveel aan energie kwijt. Door succeservaringen tijdens bewegen, groeit het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van jongeren met ASS. Vanuit dit positieve zelfbeeld is iemand makkelijker te coachen op het aanleren van vaardigheden. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat jongeren die antipsychotica gebruiken, hierdoor een verhoogd risico hebben op hypertensie, diabetes mellitus, obesitas en hypercholesterolemie. Door de methode Autisme Sportief konden een aantal deelnemers stoppen met medicatie waaronder antipsychotica.

Sluit Menu